No022丝袜内内写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No022丝袜内内写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

汪琥曰:治伤寒之法,表证急者即宜汗,里证急者即宜下,不可拘拘于先汗而后下也。阴寒郁于外则无汗,阳热蒸于内则烦躁,此风寒两伤,荣卫同病,故合麻桂二汤加石膏,制为大青龙汤,用以解荣卫同病之实邪也。

若脉微弱,汗出恶风者,即有烦躁,乃少阴之烦躁,非太阳之烦躁也。此可征少阳病误下,邪气乘虚入里,而结胸痞气所由分也。

阳邪下利,宜太阳病,下之,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。答曰:假令夜半得病者,明日日中愈。

胀满,药寒之过也。然振寒脉微细,阳虚已见一班,设昼日烦躁不得眠,其为虚阳扰乱可知;夜反安静,不呕不渴,则虚阳扰乱不兼外邪可知。

胃中之气被寒外束不能发越,故呕逆也。建安纪年以来,犹末十稔,其死亡者三分有二,伤寒十居其七。

程应旄曰:太阳本证现在,而反汗出濈濈然者,虽表证未罢,已是转属阳明也。心下□痛,结胸也。

Leave a Reply